GMP+

GMP+ to szczegółowe standardy wypracowane przez holenderski przemysł paszowy, skupiające wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz sytemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point -  Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli). Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasz będących istotnym elementem łańcucha żywnościowego. Wymagania dotyczą producentów pasz, składników i dodatków oraz przetwórców, firm handlowych i transportowych.

Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia standardów paszowych (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
szkolenia pracowników z zakresu standardów paszowych GMP+ (wystawiamy certyfikaty ze szkoleń),
opracowanie kompletnej dokumentacji systemowej (np. polityka bezpieczeństwa żywności, księga GMP, procedury i instrukcje systemowe, dokumenty związane),
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych,
pomoc podczas planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych lub realizacja audytów przez naszych audytorów,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego GMP+.