HACCP

System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point -  Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) jest efektywnym narzędziem służącym do eliminacji zagrożeń żywnościowych. Podstawową zasadą systemu HACCP jest identyfikacja i ocena oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń, które mogą się pojawić na etapie produkcji i postępowania z żywnością – począwszy od zakupów surowców, poprzez procesy wytwórcze, a skończywszy na spożyciu produktów przez konsumenta.
Zgodnie z prawodawstwem polskim i Unii Europejskiej każdy podmiot działający na rynku spożywczym musi posiadać wdrożony i utrzymany system HACCP. Przepisami prawnymi regulującymi powyższy obowiązek są:
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 
Zajmujemy się wdrażaniem systemów w HACCP w firmach o każdym profilu i każdej wielkości, np.:
zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, bary szybkiej obsługi, kawiarnie),
firmy cateringowe,
sklepy,
zakłady produkcyjne,
hurtownie,
magazyny,
chłodnie,
paszarnie,
transport żywności i pasz,
wytwórnie i drukarnie opakowań do żywności.
 
Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia systemu HACCP (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
szkolenia pracowników oraz Zespołu HACCP (wystawiamy certyfikaty ze szkoleń),
opracowanie kompletnej dokumentacji systemowej (polityka bezpieczeństwa żywności, księga HACCP, plan HACCP, kodeks GMP/GHP, procedury i instrukcje systemowe, dokumenty związane),
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych HACCP,
pomoc podczas planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych HACCP lub realizacja audytów przez naszych audytorów,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego systemu HACCP.
 
Wdrażamy systemy HACCP zgodne z międzynarodowym kodeksem żywnościowym Codex Alimentarius lub normą ISO 22000.

Realizujemy również szkolenia dedykowane dotyczące zagadnień związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemu HACCP:
Zespołów ds. HACCP,
najwyższego kierownictwa organizacji,
Pełnomocników lub Szefów Zespołów HACCP,
audytorów wewnętrznych HACCP,
personelu produkcyjnego.