ISO 14001

System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001: 2015 jest oparty na podobnej zasadzie jak system zarządzania jakością, działania firmy są jednak zorientowane na ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno - ekonomicznymi. Mechanizm doskonalenia organizacji polega na wyznaczaniu konkretnych celów środowiskowych, opracowywaniu działań prowadzących do ich osiągania, wdrażaniu programów oraz sprawdzeniu i ewentualnej modyfikacji działań środowiskowych. Podstawowym wymaganiem normy jest całkowita zgodność organizacji z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Norma ISO 14001: 2004  została opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej przez każdą firmę, niezależnie od rodzaju i wielkości. Przedsiębiorstwo stosujące omawiany system musi być otwarte na opinię publiczną, powinno również wywierać nacisk na swoich dostawców w celu poprawy ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Zakres usług w ramach kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (wdrożenie "pod klucz"):
audyt wstępny (diagnostyczny),
szkolenia pracowników oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
identyfikacja wymagań prawnych oraz aspektów środowiskowych,
ocena zgodności z wymaganiami prawnymi,
opracowanie kompletnej dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (polityka środowiskowa, procedury i instrukcje systemowe, dokumenty związane),
konsultacje podczas wdrażania dokumentacji,
szkolenia audytorów wewnętrznych,
pomoc podczas planowania i realizacji audytów wewnętrznych lub przeprowadzenie audytów przez naszych audytorów,
konsultacje podczas wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych,
konsultacje w zakresie przeprowadzenia przeglądu zarządzania,
nawiązanie współpracy z jednostką certyfikującą,
uczestnictwo i pomoc w trakcie audytu certyfikacyjnego.

Realizujemy również szkolenia dedykowane dotyczące zagadnień związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego:
zespołów wdrożeniowych,
najwyższego kierownictwa organizacji,
Pełnomocników,
audytorów wewnętrznych,
pracowników.