ZKP (CE/B)

System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) jest obowiązkowym elementem oceny zgodności uprawniającej producenta do wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/106/EWG. System stanowi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta w celu zapewnienia wymaganych parametrów wyrobów budowlanych. Omawiany system musi być udokumentowany procedurami postępowania, wszystkie ustalone działania muszą być zapisywane.

W zależności od wyrobu budowlanego istnieją następujące systemy oceny zgodności:Z powyższego zestawienia wynika, że dla wszystkich systemów oceny zgodności, a tym samym dla wszystkich wyrobów budowlanych, opracowanie i wdrożenie zakładowej kontroli produkcji jest obowiązkowe.
Dokonanie odpowiedniej oceny zgodności oraz wydanie deklaracji zgodności upoważnia producenta do oznakowania wyrobu budowlanego krajowym znakiem budowlanym B lub znakiem CE – odpowiednio dla systemu krajowego i europejskiego.Procedury zakładowej kontroli produkcji obejmują następujące elementy:
ustalanie właściwości surowców i materiałów do produkcji oraz określenie sposobu kontroli dostaw,
przebieg procesu zakupów,
kontrola dostaw,
przebieg procesu produkcyjnego,
kontrola i badania w toku produkcji,
kontrola i badania wyrobów gotowych (plan pobierania prób, metodyka),
postępowanie z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami,
identyfikacja i identyfikowalność,
zabezpieczanie i magazynowanie wyrobów,
nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,
nadzór nad maszynami i urządzeniami do produkcji,
sposób znakowania krajowym znakiem budowlanym lub znakiem CE,
zarządzanie personelem,
działania korygujące i zapobiegawcze,
postępowanie reklamacyjne,
nadzór nad dokumentacją i zapisami,
weryfikacja i ocena systemu.

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie opracowania i wdrożenia zakładowej kontroli produkcji. Nasza oferta zawiera:

opracowanie dokumentacji zawierającej wymagane elementy zakładowej kontroli produkcji,
szkolenia w zakresie  wymagań prawnych i wdrożenia opracowanej dokumentacji ZKP,
w zależności od systemu oceny zgodności, pomoc w procesie certyfikacji zgodności wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji,
doradztwo w zakresie wykonania badań typu,
opracowanie krajowych i europejskich deklaracji zgodności,
pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami akredytowanymi lub notyfikowanymi,
pomoc w trakcie audytów certyfikacyjnych.

Zajmujemy się również wdrażaniem zakładowej kontroli produkcji betonu i przygotowywaniem firm do certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 206-1.